Loading...
 • Kurovický lom

  Geologická a paleontologická lokalita s výskytem zvláště chráněných druhů obojživelníků a plazů
 • Přírodní památka otevřena

 • Jedině příroda ví, co chce.

 • Příroda dala člověku rozum, aby se jí bránil, a srdce, aby se jí neubránil.

Kurovický lom

Autorem videí je Patrik Uno a Lukáš Vojáček. Děkujeme.

Kurovický lom je přírodní památka, jež se nachází 1,5 km jižně od obce Kurovice, západně od kóty Křemenná (315 m n. m.). Nadmořská výška tohoto území se pohybuje v rozmezí 260 – 269 m. Lokalita je situovaná na pomezí Hornomoravského úvalu a Hostýnských vrchů.

Zřízení přírodní památky

Zřízena byla Okresním úřadem Kroměříž ze dne 1. dubna 1999 na celkové výměře 15,5 ha v katastrálním území Kurovice na pozemcích Českomoravského cementu a. s. Účelem vyhlášení přírodní památky je ochrana geologické a paleontologické lokality mezinárodního významu a ochrana lokality s výskytem zvláště chráněných druhů obojživelníků a plazů.

Těžba vápence

Vápencové usazeniny kurovického bradla se začaly těžit před rokem 1840. Jako surovina se zde těžil jílovitý vápenec a slínovec světlešedé až nazelenalé barvy. Unikátní je přítomnost hranice jury a křídy. Lokalita je navíc pozoruhodná i jako naleziště fosilií, zejména „aptychů“. Aptychy jsou vápenaté destičky, které měly nejspíše funkci víčka uzavírajícího obývací komůrku prehistorických měkkýšů amonitů, při úplném zatažení živočicha do schránky. V posledních desetiletích před definitivním ukončením těžby už byly práce v lomu několikrát pozastaveny a následně znovu obnoveny. Od poloviny 80. let 20. století se dobývání horniny soustředilo do hlubší jámové etáže. V roce 1997 byla již těžba značně utlumena.

Ochrana přírody

Dříve odtěžené plochy v jihozápadní části byly již v minulosti zavezeny hlušinou a ponechány samovolnému vývoji. Dnes mají tyto partie charakter přechodné lesostepi. Na prudších svazích je suť, na které se postupně uchycuje vegetace. Rovné a méně strmé plochy jsou již zarostlé dřevinami, mezi kterými převažují akáty a břízy. Po odtěžení suroviny vznikla rozsáhlá prohlubeň, která se začala naplňovat velmi čistou průsakovou vodou. V menší míře bylo vznikající jezero napájeno i splachovými vodami z okolní krajiny. V roce 2002 byly ve vzdálenosti 20 – 50 m od jezera vyhloubeny 4 tůně, které měly zajistit zdárný vývoj larev obojživelníků, jenž byl v jezeře ohrožen vysazením okounů. Nejvýznamnější druhy obojživelníků jsou čolek velký, kuňka obecná, čolek obecný a ropucha zelená. Chráněnou rosničku zelenou lze často zastihnout i dál od vody. Z plazů jsou významné populace slepýše křehkého a ještěrky obecné, je možné zahlédnout i vyhřívající se užovku obojkovou. Množství úkrytů a potravy nalézají obojživelníci a plazi na upravených výsypkách a suťových polích, vznikajících rozpadem lomových stěn. Současně jsou hnízdním prostředím konipase bílého, rehka domácího a střízlíka obecného. Poměrně bohatá flóra území je tvořena převážně obecnými druhy této oblasti. Na složení flóry se podílejí jak rumištní společenstva jako je čekanka obecná, mrkev obecná, hadinec obecný, komonice bílá, komonice lékařská, tak i druhy luk, pastvin a travnatých mezí, mezi které patří kopretina bílá, řebíček obecný, kakost luční, štírovník růžkatý, chrpa luční, jetel luční, kozí brada východní, černohlávek obecný, zvonek rozkladitý a jiné. Významnými druhy otevřených ploch jsou vrba rozmarýnolistá a hořec křížatý. V podrostu lesa si můžeme všimnout zástupců lesních druhů jako křivatec žlutý, kokořík mnohokvětý, sasanka hajní, počátkem léta je možné nalézt vzácnou lilii zlatohlavou a kruštík polabský. Na okrajích cest v tomto období vykvétá sadec konopáč, na kterém je možno pozorovat najednou i více druhů motýlů, jako třeba otakárka fenyklového, otakárka ovocného, ohniváčka černočárného, či přástevníka kostivalového. Zatím nepříliš prozkoumanou skupinou živočichů je hmyz. Vyskytují se zde svižníci, májka obecná, poměrně vzácný střevlíček lunoskvrnný a na starých vrbách jívách žijící vzácný krasec Scintilatrix dives. Pozoruhodný je hojný výskyt sarančat modrokřídlých, která se vyskytují jen v nejteplejších oblastech České republiky. V roce 2005 byla lokalita Kurovický lom zařazena jako evropský významná lokalita do evropského seznamu soustavy Natura 2000.

Historické fotografie

1900 - 1. BENZÍNOVÁ LOKOMOTIVA
Vpravo stojí p. Dusík, obyvatel Trojle
1895 - 1. LOKOMOTIVA ZNAČKY KESSLER
Vpravo budova cihelny
1957 - LANOVÝ BAGR
1908 - POHLED Z LOMU
1880 - POHLED DO LOMU
BÝVALÁ KUCHYŇ A SKLADIŠTĚ NA MÍSTĚ TRANSFORMÁTORU
POSTAVENO V 70. LETECH 19. STOL.
TĚŽBA - ZAČÁTEK 1950
VYKOLEJEN VAGÓD PŘI CESTĚ Z LOMU DO TLUMAČOVA, ZLEVA: KAREL OSLZLA, IGNÁC VACULA,
ZDENĚK ŘIČICA - ZAVINIL VYKOLEJENÍ VAGÓNU, JAROSLAV HRUŠKA, JAROSLAV ZAPLETAL, JOSEF MOLÁK

image

Kontaktní informace

 • Kurovický lom - přírodní památka
  Kurovice, okres Kroměříž
 • Martin Zelina
  +420 731 490 449
 • Email:
  martinzelina@martinzelina.cz

Přírodní památku Kurovický lom o rozloze15,121 ha najdete na severozápadním okraji Vizovické vrchoviny. Kurovický lom je unikátní ekologickou lokalitou zejména z hlediska přítomnosti hranice mezi útvary jury a křídy. Ochrana se zde vztahuje také na chráněné druhy obojživelníků a plazů.